Качествен контрол

През дългогодишната ни работа сме разбрали, че доверието на потребителите се печели много трудно. Затова, ние сме длъжни да оправдаем това доверие. А това става, когато произвеждаме качествени продукти. Качеството и безопасността на храната, която произвеждаме е наша постоянна грижа. Вижте как успяваме да запазим продуктите си с неизменимо качество.

Контрол на качеството на суровините  

За продуктите, които ние правим с толкова любов и внимание, а Вие толкова много обичате, винаги подбираме много внимателно суровините, които влагаме в производство. Организацията е определила реда и отговорностите при извършване на процеса закупуване по такъв начин, че да се гарантира качеството на доставяните продукти и услуги. Управлението на този процес е предпоставка за изпълнение на високите изисквания на нашите клиенти.

Много хора от екипа ни допринасят за контрола на нашите суровини и всеки гарантира специфичен и съществен принос. Извършваме многобройни анализи в момента на влизането им в нашите заводи и много други, които искаме от всички доставчици. Всеки ден нашите експерти проверяват вкуса, аромата и консистенцията на съставките и подробно ги оценяват, за да гарантират тяхната абсолютна безопасност.

Обръщаме особено внимание на процесите на подбора и контрола на суровините. Нашите специалисти отговарят за намирането на най-добрата комбинация от вкус, хранителни стойности, качество и безопасност при създаването на продукти. Всеки един наш доставчик преминава редица одити и тестове на предлаганата суровина, преди да започне доставката ѝ и включването ѝ в производствените процеси. Изборът ни винаги се ръководи от качеството на суровините.

Редовният и строг мониторинг на нашите доставчици ни позволява да отговаряме на отличните стандарти за качество и безопасност в производствения процес на доставяните суровини, както и да извършваме строг контрол за съдържание на ГМО.

Закупените суровини за производство на захарни изделия и материали за контакт с хранителни продукти подлежат на входящ контрол в съответствие с изискванията на Интегрираната система за управление на качеството.

Всички използвани суровини отговарят на действащото национално и европейско законодателство, както и на най-високите стандарти за качество, хранене и безопасност за хората и околната среда. Постоянният контрол и непрекъснатите изследвания при приема на суровини ни гарантира, че ще произведем качествен и безопасен хранителен продукт. При констатиране на отклонение или несъответствие на суровини, съставки и материали за контакт с хранителни продукти се предприемат действия, които не позволяват влизането им в складовете за съхранение на суровини, консумативи и опаковки. Условията на съхранение на тези продукти са съгласно правилата на добрите производствени и хигиенни практики, и съответните им инструкции.

Мониторинг и контрол на активността на водата 

Активността на водата (aw) е едно от най-важните качества на храните, регулиращи микробния растеж. Тя може да бъде определена като „свободната” или „наличната” вода в даден хранителен продукт. Необходимостта от влага за развитието на микроорганизмите се определя от познаването на aw. Затова aw показва каква е долната граница за микробен растеж в даден  хранителен продукт.

Храните се считат за безопасни, когато тяхната активност на водата е по-ниска или равна на 0,85aW. Тази стойност е под долната граница за развитие на Staphylococcus aureus. Повечето опасни патогенни микроорганизми спират своето развитие при стойности за активността на водата под 0,91aW. Активност на водата равна на 0,61aW е практическата долна граница за развитие на всички известни микроорганизми на Земята. Храни, съдържащи протеини и въглехидрати, например, са склонни към потъмняване, дължащо се на ензимни взаимодействия, наречени Maillard реакции. Скоростта на Maillard реакцията в даден продукт зависи и от активността на водата и е най-висока в диапазона от 0,6 до 0,7aW.
Агенцията по храните и лекарствата въведе понятието „Потенциално опасни храни”. Това са храни с активност на водата по-висока от 0,85aW. По подобен начин, Регламент (ЕО) № 2073/2005 на ЕС определя готовите хранителни продукти с активност на водата aw ≤ 0,92 като храни, които не са в състояние да поддържат растежа на L. Monocytogenes.

Контрол на качеството при производството на захарни изделия

Управлението на производствения процес се извършва в съответствие с рецептите, технологичната документация, HACCP плановете и чрез подбран квалифициран персонал за изпълнение на технологичния цикъл на производство.  

Чрез въвеждането на Системата за управление безопасността на храните, ние съблюдаваме изискванията на БДС EN ISO 22000:2006 и IFS Food, BRC Food, приложимите законови и нормативни разпоредби, които организацията е приела да прилага по отношение на целия произвеждан асортимент.

Контролът по време на производство се извършва на следните нива:

  • Всеки изпълнител отговаря за качеството на изпълнените от него операции;
  • По време на производствения процес, отговорници контролират спазването на технологичната дисциплина, добрите производствени и хигиенни практики;
  • Оперативни технолози контролират качеството и безопасността на продуктите на всички етапи от технологичния цикъл на производство чрез система за мониторинг;
  • Екип от специалисти контролира изпълнението на планираната и произведена готова продукция.
  • По време на производството се извършва непрекъснат мониторинг за качеството и безопасността на продуктите, който се документира.

КАЧЕСТВОТО И БEЗОПАСНОСТТА НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ Е НАЙ-ВАЖНИЯТ ЛАЙТ-МОТИВ В НАШАТА РАБОТА.

Какво правим ние, за да осигурим на нашите клиенти безопасни продукти.

Хигиената, при която се произвежда храната, е най-важният фактор за произвеждане на безопасна храна. Ще направим виртуална разходка из нашето производство, за да ви покажем малка част от мерките, които прилагаме, за да спазваме високите критерии за хигиена на производство, които сме си поставили.

Високото ниво на хигиена, което поддържаме, започва още с подбора на персонала. Постъпването на работа става задължително чрез представена валидна здравна книжка. Не се допускат на работа лица без здравна книжка, без заключение от РИОКОЗ, или с изтекъл срок нa медицинско изследване. На работниците в компанията задължително се правят редовни здравни прегледи.

Ние следим качеството и безопасността на нашите продукти още от самия вход в производствените помещения. Достъпът до тях е електронен и забранен за външни лица. На всеки вход на производствените ни помещения има дезинфектиращи уреди, за да избегнем външно замърсяване. Всеки работник влиза в  производствения участък, след измиване на ръцете си и преминаване през система за дезинфекция.

Влизането в производствените помещения става задължително със строго определено работно облекло. То включва

  • шапка, която плътно покрива косата, което гарантира, че няма вероятност в произвежданите изделия да попадне косъм;
  • престилка и работни панталони, като копчетата на престилката са задължително метални. Това е с цел, ако случайно някое копче се скъса и попадне в продукта, то да бъде засечено от метал детекторите и да не се допусне този продукт да стигне до крайния клиент.
  • предна престилка и гумирани ръкавици, задължително във син цвят.

Мониторинг на критичните контролни точки в производството

Внедряването на СУБХ налага въвеждането на система за мониторинг на всяка ККТ, за да се докаже, че критичната контролна точка е под контрол. Клауза 7.6.4 „Система за мониторинг на критичните контролни точки” от ИСО 22 000.

Мониторинг на температурата на Критичните контролни точки се извършва чрез безконтактни инфрачервени температурни логери.
Всеки IR термометър е снабден с принтер, за да може операторът веднага да разпечата необходимите данни, изискващи се от НАССР системата. Този температурен логер с вграден принтер позволява на оператора да програмира точно определени интервали от време за измервания. След като серията от измервания са били направени, тези данни се прехвърлят на компютър за анализ.

В производството на една, дори и на пръв поглед  изглеждаща елементарна бисквита или обикновена вафла, стои голям набор от машини. Използваме миксери, месещи и формоващи тестото машини, изпичащи тунели, тункващи инсталации, пакетиращи машини и други. А тези машини са направени от метални части. Ние редовно правим тестове за сигурност и профилактика на тези машини. Въпреки това, на края на всяка производствена линия има инсталирани металдетектори. Това са уреди, които служат за откриване евентуалното наличие на метални частици на готовите, вече опаковани продукти. Така ние сме сигурни, че до клиентите ни ще достигнат безопасни за здравето им продукти.

При формоването на бисквитите, валово или щприцово, винаги има малко отклонение в грамажа им. За да сме сигурни, че нашите клиенти ще получат точното декларирано на опаковката количество, на края на всяка производствена линия има инсталирани везни, които отчитат теглото на всяка опаковка. Опаковки, които не отговарят на обявеното тегло не се пускат на пазара.

Готова продукция

Качеството и безопасността на храните са наша постоянна грижа, Ние сме отговорни към своите потребители.  Извършваме строг контрол на качеството на готовите продукти и само след като сме убедени, че те отговарят на стандартите за качество, могат да напуснат производствената база в безупречно състояние.

Ние в „ЗИВ“ ЕООД полагаме постоянни усилия да съхраняваме качеството на продуктите по целия път до достигане при крайния клиент. Имаме пълен контрол върху качеството на своите продукти, докато те са в нашите складове. Разчитаме и се доверяваме на нашите партньори, че и след като напуснат нашите производствени бази, продуктите ще бъдат съхранявани правилно и отговорно. Сътрудничеството и точната преценка на дистрибуторите, които продават и съхраняват продуктите, са от голямо значение в системата за контрол на качеството, за да могат нашите потребители да получават качествени продукти с постоянно качество и непроменен вкус.

Идентификация и проследимост

Ние имаме документирана система за управление, която използваме за организиране на производството. Тя съдържа данни за продуктите, даващи възможност за проследяване на извършените обработки и контрол по отношение на тяхната безопасност и качество, вида на използваните суровини.