Сертификати

ISO 9001:2015 (Quality Management Systems Requirements)

Групата стандарти на системата за управление на качеството ISO 9001 се състои от международни стандарти, представляващи ръководство за разработване и внедряване на ефективна система за управление на качеството. Независимо от спецификата на продуктите, тези стандарти са приложими, както в сферата на производството, така и в сферата на услугите. ISO 9001:2008 се основава на осем принципа за управление на качеството:

 • Фокусиране върху клиентите
 • Лидерство
 • Участие на хората
 • Процедурен подход
 • Системен подход
 • Непрекъснато усъвършенстване
 • Вземане на решения въз основа на фактите и
 • Взаимнополезни връзки с доставчиците

ISO 22000 Food Safety Management Systems, September 2005

ISO 22000 е глобален стандарт за системи за управление безопасността на храните по цялата верига на доставки, от производителите, преработвателите и опаковането, транспорта и мястото на продажба. Той обхваща и доставчиците на нехранителни продукти и услуги като почистване и производители на оборудване и може да се използва от всякакви по размер организации. ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните, което включва комуникация, управление на системата и пре-реквизитни програми. Стандартът се фокусира върху осигуряване на веригата на доставки – дали са включени принципите на системата за управление и дали са в съответствие с принципите на HACCP на Codex Alimentarius.

Global Standard for Food Safety, Issue 7: January 2015

Консорциумът на британските търговски вериги (BRC) създава световен стандарт за храните, за да се създаде единен общ стандарт за оценка на компаниите, които доставят на търговските вериги брандирани храни. Той е разработен за да помогне търговските вериги в изпълнение на законовите задължения, както и за да се гарантира най-високо ниво на защита за клиентите. Въпреки, че е разработен във Великобритания, стандартът е признат на международно ниво.
Изискванията на BRC включват изисквания от HACCP и ISO 9001 и се проверяват чрез фиксирана схема проверки и инспекции на отделни компоненти от системата за управление на производството.
Стандартът на BRC е признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) – програма, която се стреми към хармонизиране на международните стандарти за безопасност на храните с подкрепата на най-големите търговци на дребно и производители на храни в света.

International Food Standard (IFS), Version 7, October 2020

Международният стандарт IFS (International Featured Standard) е разработен с цел да осигури база за одитиране на производителите, които произвеждат под т. нар. „частни” търговски марки (Private labels). IFS включва елементи от HACCP, ISO 9001, добри производствени и хигиенни практики. Сертификационната схема е развита на базата на EN 45011 и съгласно постигнатото споразумение с водещите акредитационни органи единствен акредитиращ орган е централата на германските търговци на дребно HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) със седалище Франкфурт. Идеята на IFS е да регламентира на практика всички аспекти на провеждане на един одит. За разлика от другите подобни стандарти, тук освен изискванията към сертифицираната организация, са дадени и изисквания към сертифициращата организация и одиторите, разработена е и подробна система за оценка и числено изразяване на резултатите от одита, дори са дадени изискванията към структурата и съдържанието на одиторските доклади.

RSPO

С нарастването на производството на храни, включващи палмово масло, нарасна и загрижеността за устойчивостта на култивацията му и влиянието на това производство върху местните населения. Така, през 2004, група от водещи носители на интереси и неправителствени организации сформират Кръгла маса за устойчивото палмово масло (RSPO), за да създадат модел за отговорно управление на плантациите за палмово масло.
RSPO е организация, която обединява ключовите седем групи, свързани с производството на палмово масло: производители, преработчици или търговци, производители на потребителски стоки, търговци на требно, банки и инвеститори, екологични и социални НПО. RSPO се базира на основни принципи и критерии:

 • Съответствие с местните и международните закони и разпоредби
 • Демонстриран ангажимент към дълготрайна икономическа и финансова изменчивост
 • Използване на добри селскостопански практики от растениевъдите и мелничарите
 • Отговорност към околната среда, включваща консервиране на природните ресурси и биоразнообразието
 • Отговорно отношение към работниците и общностите, засегнати от култивирането или производството
 • Отговорно управление на новите насаждения
 • Ангажимент за непрекъснато подобряване

RSPO сертификация се подкрепя и поддържа от членовете на RSPO, и участници идващи от много различни среди, включително плантации, преработватели и търговци, производители на крайни продукти и ритейлъри, финансови институции, НПО.

Проверете нашия напредък на www.rspo.org.

UTZ

В последните години потребителите са все по-ангажирани към храната, която консумират. Те искат да знаят, че тя се произвежда по отговорен начин, който не уврежда околната среда и не експлоатира работната ръка. Стандартите за отговорно производство и снабдяване с кафе, какао и чай са включени в програмата UTZ Certified.
UTZ Certified подкрепя устойчивото земеделие и по-добрите възможности за земеделските производител и околната середа. Сертификационната програма позволява на производителите да прилагат по-добри практики в селското стопанство, подобрява условията на труд и подпомага начина им на живот. UTZ, което означава „добър“ на езика на маите, осигурява стандартите в социален и екологичен план за качество в производството на кафе, чай и какао. UTZ стандартът се прилага по цялата верига на доставка и определя критериите и механизмите за контрол, за да се гарантира проследяемостта на продуктите. Така се създава доверие в претенциите за устойчивост и разпознаваемост значимостта на логото UTZ.