Общи правила и условия на играта

„О, Чудо! Приятел“


Играта „О, Чудо! Приятел“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“).

Промоцията„О, Чудо! Приятел“ („Играта“ или „Промоционалната игра“) стартира от 06.07.2023г. и продължава до 24:00 ч. на 20.07.2023г. („Период на играта“), като официалните правила („Правила/та“) са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.

В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 06.07.2023г.  включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „ЗИВ“ ЕООД, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи).

Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД. (https://www.facebook.com/sweetplus.bg) Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.

Механизъм на играта

Какво трябва да направят феновете, за да се включат в играта:

  • Да тагнете приятел, който би се радвал да срещне това лято
  • Да харесат страницата
  • Да харесат поста,
  • Да споделят промоционалния пост на стената си.

Период на провеждане на играта

Играта стартира на  06.07.2023г.  и продължава до 24:00 ч. на 20.07.2023г.

Определяне на победителя

Победителите,

  • 3 (трима) на брой, ще спечелят по един брандиран куфар “Sweet Plus”
  • 5 (пет) на брой, ще спечелят по един бокс, съдържаш 24 бр. вафли “Чудо”

 ще бъдат определени на 21.07.2023 г., на случаен принцип – чрез томбола от всички, изпълнили условията на играта и ще бъдат обявени до 18:00 ч. на същата дата с пост на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД (https://www.facebook.com/sweetplus.bg). Изтеглените участници трябва да се свържат с Организатора чрез лично съобщение на Facebook страницата на  „ЗИВ“ ЕООД (https://www.facebook.com/sweetplus.bg) в 7 (седем) дневен срок от датата на обявяване на печелившите, в което да посочи телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер. При пълно или частично неизпълнение от страна на участника, на която и да е от инструкциите, Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда.

Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

Награда: Наградите в Промоцията са, както следва:
3 броя куфари “Sweet Plus”

5 броя бокс, съдържаш 24 бр. вафли “Чудо”                   

Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер или търговски представител на „ЗИВ“ ЕООД  до 20 (двадесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка.

Правни текстове: Организаторът на Промоцията е регистриран по реда на Закон за защита на личните данни в Комисия за защита на личните данни като администратор на лични данни и гарантира, че предоставените от участниците в рамките на Промоцията лични данни ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания.

Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни, а именно – три имена, телефон и адрес. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в промоционалната игра лични данни за целите на организацията, осъществяването на промоционалната игра и разпространението (съответно – получаването) на наградите от нея. С участието си в промоционалната игра участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с промоционалната игра.

С включването си в промоционалната игра всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.

Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

– администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

– последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

– провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);

– изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.