Производство

Качеството е производство на безопасни продукти.

Сертификати за производствената база на фирмата в гр. Балчик:

ISO 9001:2008 (Quality Management Systems Requirements)
ISO 22000 Food Safety Management Systems, September 2005
International Food Standard (IFS), Version 5, August 2007
Global Standard for Food Safety, Issue 6: July 2011

Сертификати за производствената база на фирмата в гр. Велико Търново:

ISO 9001:2008 (Quality Management Systems Requirements)
ISO 22000 Food Safety Management Systems, September 2005
International Food Standard (IFS), Version 6, January 2012
Global Standard for Food Safety, Issue 6: July 2011

Постигане на постоянство в качеството на производството чрез внедряване и сертифициране на ефективното управление на системи, съвместими с ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, IFS Food и BRC Food.
Контролът на качеството в „ЗИВ“ ЕООД е система от  много строги вътрешни и външни механизми за контрол, проведен  в  различни етапи от суровината до крайния продукт.
Управление на процеса на производство на захарни изделия.
Управлението  на производствения процес се извършва в съответствие с рецептите, технологичната документация, HACCP плановете и подбран квалифициран персонал за изпълнение на технологичния цикъл на производство.
Контролът по време на производство се извършва на следните организационни нива:
•    Всеки изпълнител отговаря за качеството на изпълнените от него операции;
•    По време на производствения процес, отговорници контролират спазването на технологичната дисциплина, добрите производствени и хигиенни практики;
•    Оперативни технолози контролират качеството и безопасността на продуктите на всички етапи от технологичния цикъл на производство чрез система за мониторинг;
•    Екип от специалисти контролира изпълнението на планираната и произведена готова продукция.
По време на производството се извършва непрекъснат мониторинг за качеството и безопасността на продуктите, който се документира.

Интегрирана система за управление
При въвеждането на Системата за управление безопасността на храните са съблюдавани изискванията на БДС EN ISO 22000:2006 и IFS Food, BRC Food приложимите законови и нормативни разпоредби, които организацията е приела да прилага по отношение на целия произвеждан асортимент.

Идентификация и проследимост
Документираната Система за управление, използвана за организиране на производството съдържа данни за продуктите, даващи възможност за проследяване на извършените обработки и контрол по отношение на тяхната безопасност и качество, вида на използваните суровини.
В зависимост от важността на проблемите, свързани с качеството на крайните продукти, се прилага диференциран подход при проследяване на влаганите материали. Обхватът на проследимостта се определя от разбирането на ръководството за степента на важност на влаганите продукти за качеството на крайния продукт.

Мониторинг на Критичните контролни точки в производството
Внедряването на СУБХ налага въвеждането на система за мониторинг на всяка ККТ, за да се докаже, че критичната контролна точка е под контрол. Клауза 7.6.4 „Система за мониторинг на критичните контролни точки” от ИСО 22 000.
Мониторинг на температурата на Критичните контролни точки се извършва чрез безконтактни инфрачервени температурни логери. Всеки IR термометър е снабден с принтер, за да може операторът веднага да разпечата необходимите данни, изискващи се от НАССР системата. Този температурен логер с вграден принтер позволява на оператора да програмира точно определени интервали от време за измервания. След като серията от измервания са били направени, тези данни се прехвърлят на компютър за допълнителен анализ. Визуален указател позволява точно насочване на измервателния лъч към обекта.