Контрол на суровини

Качеството е част от всеки един процес – входящ контрол на материали и суровини за производство.

„ЗИВ“ ЕООД изгражда взаимоотношения на партньорство с доставчиците при изпълнение на поетите ангажименти за безопасност по цялата хранителна верига.
Организацията е определила реда и отговорностите при извършване на процеса закупуване по такъв начин, че да се гарантира качеството на доставяните продукти и услуги. Управлението на този процес е предпоставка за изпълнение на изискванията на клиентите, заложени в поръчките или договорите по отношение на качеството и безопасността на захарните изделия.
„ЗИВ” ЕООД осигурява съответствието на закупуваните продукти, като:
•    Извършва проверка на изискванията за закупуване;
•    Проучва пазара на доставчиците;
•    Прави подбор на доставчици според определена система от критерии;
•    Проверява чрез наблюдение и контрол всички доставяни стоки и материали;
•    Насочва наблюдението и контрола към важните за качеството материали;
•    Анализира резултатите, свързани със закупуването и прави подобрения.

Закупените суровини за производство на захарни изделия и материали за контакт с хранителни продукти подлежат на входящ контрол в съответствие с изискванията на Интегрираната система за управление на качеството.
При констатиране на отклонение или несъответствие на суровини, съставки и материали за контакт с хранителни продукти се предприемат действия, които не позволяват влагането им в производството.
В Организацията са организирани складове за съхранение на суровини, химикали, консумативи, опаковки. Условията на съхранение на тези продукти са съгласно правилата на добрите производствени и хигиенни практики и съответните им инструкции.
Организацията извършва и строг контрол на входните суровини за съдържание на ГМО.
През 2009 г. фирмата подкрепя и допълва своята Система за управление на качеството и безопасността чрез въвеждане на мониторинг на температурата и водната активност.
 
Мониторинг и контрол на активността на водата при входящ контрол на суровини:
•    Активността на водата (aw) е едно от най-важните качества на храните, регулиращи микробния растеж. Тя може да бъде определена като „свободната” или „наличната” вода в даден хранителен продукт. Необходимостта от влага за развитието на микроорганизмите се определя от познаването на aw. Затова aw показва каква е долната граница за микробен растеж в даден хранителен продукт.
•    Храните се считат за безопасни, когато тяхната активност на водата е по-ниска или равна на 0,85aW. Тази стойност е под долната граница за развитие на Staphylococcus aureus. Повечето опасни патогенни микроорганизми спират своето развитие при стойности за активността на водата под 0,91aW. Активност на водата равна на 0,61aW е практическата долна граница за развитие на всички известни микроорганизми на Земята. Храни, съдържащи протеини и въглехидрати, например, са склонни към потъмняване, дължащо се на ензимни взаимодействия, наречени Maillard реакции. Скоростта на Maillard реакцията в даден продукт зависи и от активността на водата и е най-висока в диапазона от 0,6 до 0,7aW.
•    Агенцията по храните и лекарствата въведе понятието „Потенциално опасни храни”. Това са храни с активност на водата по-висока от 0,85aW. По подобен начин, Регламент (ЕО) № 2073/2005 на ЕС определя готовите хранителни продукти с активност на водата aw ≤ 0,92 като храни, които не са в състояние да поддържат растежа на L. Monocytogenes.