Политика по качеството

"Ние произвеждаме качество”
Начинът,  по който създаваме качество, за нас е също толкова важен, колкото продуктите, които произвеждаме. Нашата политика по качество не се ограничава само до обхвата и дейността на производствения процес, тя обхваща цялата дейност на фирмата. Ние създаваме качество във всеки процес или дейност. Това постигаме чрез възлагане на ясни и конкретни задачи, задължения и пълномощия за всички звена, служители и работници на „ЗИВ” ЕООД, осигуряване на нормални условия за тяхното изпълнение.
 

Качеството се определя от нашите клиенти

 • Предлагане на атрактивни, качествени и безопасни продукти, удовлетворяващи настоящите и бъдещи потребителски изисквания;
 • Утвърждаване на доверие в отношенията с клиентите и търговските партньори;
 • Използване на висококачествени материали и суровини за производство чрез работа с утвърдени доставчици;
 • Стриктно спазване на изискванията и очакванията на клиентите чрез управление, контрол и поддържане на процесите;
 • Изграждане на отношения на взаимно доверие на базата на коректност, качество на продукцията, надеждност на обслужването и обмен на информация.

Качеството е част от всеки един процес

 • Постоянно подобряване на ефективността при управление на качеството;
 • Ефективно управление на взаимосвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите на оборудването;
 • Превантивен ефект чрез постоянен контрол на дейността;
 • Формиране на завишена взискателност към доставчиците и подизпълнителите;
 • Създаване на условия за своевременно откриване и предотвратяване на несъответствия в процесите и продукцията, отразяващи се пряко на качеството и безопасността на дейността на фирмата.

Качеството се нуждае от всеки един служител

 • Запознаване на всеки служител и работник с политиката на Компанията и определяне на отговорностите му за нейното реализиране;
 • Ясно определяне на структурата, процесите, взаимовръзките и отговорностите на всички звена и длъжностни лица, които имат влияние и отношение към качеството на произвежданата продукция и извършваните услуги и безопасността;
 • Създаване на условия за повишаване на квалификацията, професионалните умения и мотивацията на всеки служител и работник в съответствие с нарастващите изисквания към качеството на произвежданата продукция / извършваните услуги за клиентите;
 • Създаване на условия за превръщането на качеството в основен фактор за оценка на труда и личния принос на всеки служител при изпълнение на задачите и решаване на проблемите;
 • Разработване на точни и ясно определени критерии за постигнато качество;
 • Осигуряване на благоприятни и здравословни условия на труд.

Качеството е производство на  безопасни  продукти

 • Въвеждане и поддържане на Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001-2008 и HACCP;
 • Внедряване на НАССР системата в производствения  процес. Осигуряването на безопасността на храните се постига чрез предвиждане и предотвратяване на опасностите в процеса на преработка и производство, вместо да се разчита на крайното инспектиране и изследване на готовия продукт;
 • Постигане съответствие с приложимите правни и други изисквания по отношение на условията на производството, опазването на околната среда и ЗБУТ;
 • Определяне, поставяне и постоянно актуализиране на ясни и конкретни цели по качеството и осигуряване на ЗБУТ;
 • Непрекъснато следене и актуализиране на всички задължителни нормативни документи, правила, разпоредби, стандарти и ръководства, които са свързани със спецификата на пряката ни дейност;

Ръководството на ”ЗИВ” ЕООД заявява личния си ангажимент и отговорност за изпълнение на обявената политика по качеството и спазване на всички правила и процедури за постигане на по-високо качество на фирмената дейност.
Като изхожда от убеждението, че  разполага с необходимия технически и кадрови потенциал, вкл. и с дългогодишен опит, авторитет и традиции, да предлага и произвежда захарни изделия в пълно съответствие с установените международни, национални и фирмени правила и изисквания,
ДЕКЛАРИРА, че в своята работа е приело следната основна цел:
Системата за управление на качеството е действаща програма за успешното развитие на фирмата, атестация за ефективността й на работа, гаранция за коректност и професионализъм. Тя определя ясни и точни правила, гарантиращи модерен управленски подход, удовлетвореност на клиентските изисквания, прозрачност и доверие в отношенията с клиента, проследимост на бизнес-процесите, протичащи във фирмата, ефективно управление на ресурсите, както и непрекъснато подобряване на квалификацията на персонала и условията на труд.
Настоящето заявление описва ясно намерението на „ЗИВ” ЕООД относно качеството и свързаните с него въпроси. Приетата политика е гаранция за продължителния успех на фирмата в конкурентната среда, както и за получаването на лична удовлетвореност на служителите и работниците и сигурност на работните места.
Ръководството на фирмата  разчита, че всеки служител и работник приема и е съгласен да изпълнява политиката, в свой и на своите колеги интерес, за постигане на целта и просперитета на „ЗИВ” ЕООД.

Варна, 03.08.2009 г.                                                                                                                         Изпълнителен Директор: Е. Попов