ОБЯВА за обществен достъп до информация

О Б Я В А

 

за обществен достъп до информация по Приложение 2 , съгласно чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме всички физически и юридически лица, че ЗИВ ЕООД, гр. Варна, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и писмо изх.№ 5252-4597 от 18.07.2017 г. на Директора на РИОСВ - София, осигурява обществен достъп до информация по  Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно инвестиционно намерение за „Преустройство на съществуващи производствени сгради и ново строителство на производствени сгради“, в УПИ VI- 324 "За производствена дейност", кв. 41, по ПУП на с. Томпсън, общ. Своге.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за запознаване и изразяване на становища, в 14-дневен срок, на адрес: с. Томпсън, общ. Своге, считано от датата на публикуване на интернет страницата на дружеството: www.ziv.bg

Лица за контакт: Маргарита Антонова, телефон: 0879562805; Мариета Стефанова – телефон 0887419101.

На същите основания информацията посочена по-горе е предоставена на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Своге и на официалната интернет страница на общината.

Писмени становища и мнения се приемат в Община Своге, гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7, п.код: 2260 и РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


18.08.2017