Tag Archives: лимец

  1. Влез в глаДната роля, сподели ни снимка

    Общи правила и условия на играта „SaLza Bredo те предизвиква – Влез в глаДната роля и опитай. Сподели ни снимка на твоята глаДна роля.“ Играта „SaLza Bredo те предизвиква – Влез в глаДната роля и опитай“ се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес…

  2. Влез в глаДната роля

    Правила на промоцията ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Общи правила и условия на играта „Влез в глаДната роля и опитай” Играта „Влез в глаДната роля и опитай” се организира и провежда от „ЗИВ“ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 103245283, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ЗПЗ (наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или…