ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Организатор на Промоционалната игра  „ЧУДО 7777“ /Играта / е „ЗИВ” ЕООД, ЕИК 103245283, гр. Варна, ЗПЗ, („Организатор”).

1.2. Период на Играта: от 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г.

1.3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора. 

1.4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособни физически лица, закупили продукти вафлена торта на парче „Чудо“, с промоционална лента указваща промоцията.

1.5. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са запознати с тях и ги приемат безусловно.

1.6. Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията http://ziv.bg, където ще са достъпни през целия период на Промоцията.

1.7. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат в сила след публичното им оповестяване на http://ziv.bg

Раздел II

1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1.1. За да участва в играта, потребителят трябва да закупи Кутия вафлена торта на парче „Чудо“ с промоционална лента, указваща промоцията, и може да спечели ваучер за покупка на стойност от 2, 5,10 или 50 лева. Продуктите, участващи в промоцията са:  „Чудо“ вафлена торта на парче с фъстъци 200 g, „Чудо“ вафлена торта на парче с лешници 125 g, „Чудо“ вафлена торта на парче с кокос и глазура 200 g, „Чудо“ вафлена торта на парче с кокос 175 g и „Чудо“ вафлена торта на парче с фъстъци и портокал 180 g.

В закупената Кутия вафлена торта на парче „Чудо“ с промоционална лента, участникът може да намери ваучер за покупка на стойност от 2, 5, 10 или 50 лева.

Единичните номинални стойности на ваучерите са  2, 5,10 или 50  лева. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки или услуги в мрежа от над 8 000 обекта из цялата страна.  Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна) срещу което приносителят им срещу предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупка на стоки или услуги на стойност по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях . Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Списък с обектите, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна),  можете да намерите на следните линкове: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/.

Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

Раздел III

1. НАГРАДИ

1.1. Награден фонд:

 7777  ваучера за покупки на обща стойност  21 114 лв.

6557 ваучера за покупки на стойност 2 лв. всеки

1000 ваучера за покупки на стойност 5 лв. всеки

200 ваучера за покупки на стойност10 лв. всеки

20 ваучера за покупки на стойност 50 лв. всеки

1.2. Горните награди са разпределени на случаен принцип в кутиите вафлена торта на парче „Чудо“ с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от горепосочените награди, намиращи се в част от опаковките с продукти участващи в промоцията. 

Раздел IV

1. ДРУГИ

1.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила  на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://ziv.bg за целия период на промоцията.

1.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на:  http://ziv.bg.

1.3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично,  в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
1.3.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
1.4. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки в над 7 500 обекта из цялата страна. Списък с обектите можете да намерите на следния линк: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/

1.5. Ваучерите за покупка са ценни книжа, които се използват като разплащателно средство, посредством което техните ползватели могат да получат стоки и услуги срещу тяхната номинална стойност, само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Единичните номинални стойности на талоните са 2, 5, 10 и 50 лева. Срещу ваучерите не се получава ресто. Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

1.6. При евентуално възникване на проблем с ползването на ваучерите в конкретен обект от посочената по-горе мрежа от обекти, моля, свържете се с Идънред България на следния телефон 02/ 974 02 20. При възникване на проблем с ползването на талоните в магазините – наградните центрове посочени по-горе моля свържете се с организатора „ЗИВ” ЕООД на тел. 052/ 571 340


1.7. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство

За контакти с организатора на Играта: 052/ 571 340

Магазини, участващи в играта.