УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА В МАГАЗИНИ „FACTORY OUTLET“

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на Томбола с награди в магазини „Factory outlet“ („Кампанията“). Условията са достъпни на интернет страницата на https://www.facebook.com/FactoryOutletsSweetPlus

1.2. Организатор на Кампанията е „Семела магазини” ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 148128669, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ПК 9023, Западна промишлена зона.

1.3. Периодът на провеждане на Кампанията е от 01.02.2021г. до 31.03.2021г. вкл.(„Период на провеждане”).

1.4. Кампанията се организира и провежда на български език на територията на всички магазини „FACTORY OUTLET“.

1.5. Участието в Кампанията е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Кампанията участникът се счита за уведомен и запознат с  нейните правила и съгласен с условията.

1.6. Информация за наградите ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2. Право на участие в Кампанията има всеки клиент на магазин „Factory Outlet“, който е закупил стоки на стойност равна или по-голяма от 20 лева, удостоверена в един касов бон. За да вземе участие в томболата клиентът трябва да постави касовия бон, придружен с попълнен специален  талон за игра, в указаните урни.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 3.1. Участието е обвързано с покупка.

3.2. За участие в Играта желаещите трябва да попълнят коректно в хартиен рекламен формуляр своите три имена, телефон за връзка и имейл*незадължителен*, да сгънат талона  и да го пуснат в урните за участие, поставени във всеки магазин от веригата в рамките на Периода на провеждане на Кампанията. 

3.3. Всеки участник има право да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само една награда за целия период на кампанията.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Всеки участник, който е спазил условията за участие, съобразно раздел III от настоящите Условия, участва в тегленето на наградите.

4.2. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва:

4.2.1. Първа награда: 1 брой плазмен телевизор, марка ARIELLI LED-32S214T2, 32 инча

4.2.2. Втора награда:

1 брой  Блендер ARIELLI АBL-1013, стъклена кана,1,5 L, 5 скорости на работа

1 брой Уред за приготвяне на палачинки Russell Hobbs Fiesta 20920-56;

1 брой Фритюрник ARIELLI ADF-25B;

4.2.3. Трета награда- 10 броя кашони с лакомства от асортимента на магазини „Factory outlet“

4.2.4. Организаторът не е производител на продуктите, посочени в точки 4.2.1. и 4.2.2., разпределени с настоящата игра и служещи за награда и не носи отговорност в случай на рекламация. След изтегляне на печелившите играчи и получаване на адрес за доставка от тяхна страна същите ще бъдат вписани в гаранционните карти на продуктите, за да упражняват правата по тях.

4.3. Коректно попълнените формуляри за участие в тегленето на наградата следва да бъдат поставените в предвидените за играта урни, позиционирани във всеки магазин от веригата най-късно до края на работното време на съотвения магазин на 31.03.2021г. Талони, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

4.4. Наградите ще бъдат изтеглени на 08.04.2021г. в гр. Балчик на произволен томболен принцип и ще бъдат определяни имената им на случаен принцип в присъствието на нотариус, който ще удостовери законосъобразността на тегленото.

4.5. Печелившите участници ще бъдат известени за спечелването на награда по телефона на посочения от тях във формуляра за участие имейл. Печелившите участници трябва да предоставят данни за доставка. Печеливши участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.7. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на https://www.facebook.com/FactoryOutletsSweetPlus. С участието си в томболата участникът потвърждава, че е запознат с условията на кампанията и заявява своето съгласие гореспоменатите данни да бъдат публикувани в секцията с печеливши на https://www.facebook.com/FactoryOutletsSweetPlus . С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившия.

4.8. Наградата се изпраща до печелившия участник с куриерска фирма, за сметка на Организатора, на посочен от печелившия адрес.

4.9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трето лице.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Чрез подаване на талон за участие в посочените урни Участниците декларират, че са запознати с условията на Кампанията, Участниците и се съгласяват с предвиденото в настоящите Условия обработване на техните лични данни.

5.2. Личните данни на всички Участници в Кампанията се обработват от Организатора, в качеството му на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и единствено за целите, посочени в настоящите Условия – участие в Кампанията, както и последващо предоставяне на награда на печелившите участници.

5.4. Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на Кампанията, както и чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД – предоставено съгласие.

5.5. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни, по описания в Условията начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Кампанията. Въпреки оттеглянето на съгласието Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

5.6. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Кампанията, са: две имена (име и фамилия), телефон и имейл адрес/незадължителен/, а спрямо печелившите също и адрес за доставка, както и телефонен номер.

5.7. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Кампанията или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившите участници, както и, при необходимост, на резервните участници ще бъдат предадени на спедитор за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора. Участниците, взели участие в томболата и посочили имейл адрес, декларират, че предоставят изричното си съгласие  Организаторът да използва предоставените от тях лични данни за целите на маркетинга.

5.8. Събраните във връзка с участие в Кампанията лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:

– две имена на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата https://www.facebook.com/FactoryOutletsSweetPlus

   за срок не по-дълъг от три месеца, доколкото е налице изрично съгласие за целите на публикуване;

– за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 5 години от датата на предоставяне на наградата;

– данните на резервните участници ще бъдат съхранявани за срок до един месец след тегленето на наградите;

– данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани за срок до един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на https://www.facebook.com/FactoryOutletsSweetPlus

След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели.

5.9. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на „Семела магазини“ ЕООД или на имейл адрес: games@semelastores.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Кампанията, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД личните данни, които го засягат, в структуриран,  широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение).

В допълнение, всеки субект на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство по отношение защита на личните му/ й данни.

5.10. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с това описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД по описания в Условията начин, за целите на участие в Кампанията;

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Кампанията.  

6.2. Организаторът не носи отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

6.3. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време поради технически причини, свързани с Кампанията и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Кампанията е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.4. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили или са дали некоректни данни.

6.5. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Кампанията (включително – разходи за достъп до Интернет).

6.6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Кампанията, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.7. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия.

Участници, които използват фалшива идентичност в Кампанията и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Кампанията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: games@semelastores.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Кампанията. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на Кампанията се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на Кампанията едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Условия за провеждане на Кампанията се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Кампанията не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Кампанията, е актуалното българско законодателство.