Oбщи условия за провеждане и участие в игра „Шоколадов Великден!”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

  1. Играта „Шоколадов Великден“ („Играта”) е организирана от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ” ЕООД („Организатор”), ЕИК 148128669, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Западна промишлена зона.
  2. С участието си в Играта Вие (по-долу „Участник/ци)” и, където е приложимо, Вашите родители/настойници (колективно наричани „Родители”), изразявате съгласието си със следните Официални правила и общи условия:

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

2. Играта се организира и провежда в съответствие с настоящите Oфициални правила („Официалните Правила”).

Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на страницата ни във фейсбук („Страницата”): “Factory outlets “Sweet Plus”

Организаторът на Играта има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Страницата. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Страницата за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Страницата.

ЧАСТ 3. ПЕРИОД

3. Играта стартира на 01.04.2021 г. и приключва на 02.05.2021г. или при изчерпване на всички скреч карти, даващи право на участие, което от събитията настъпи първо.

При изчерпване на количествата карти в даден обект , участващ в играта, същата в този обект приключва, но продължава в останалите обекти, в които картите не са изчерпани.

При изчерпване на картите в даден обект Организаторът на Играта ще обяви това обстоятелство по подходящ начин – с обявление на Страницата или в съответния обект или по друг начин, по свое собствено усмотрение.

Организаторът на Играта има право да я прекрати и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с Играта, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта.

В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.

При изчерпване на наградите или на всички скреч карти или при решение на Организатора за прекратяване на Играта, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта.

След прекратяване на Играта, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.

След края на играта Организаторът няма задължения да предоставя скреч карти и такива да бъдат проверявани и да се считат за печеливши.

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4. Играта се провежда и администрира в обектите на Организатора на територията на Република България, както следва:

гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ 53
гр. Балчик, ул. „Дунав“ 8
гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев“ 3
гр. Шумен, бул. „Ришки Проход“ 203
с. Граф Игнатиево, общ. Марица, ул. „Независимост“ 1
гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ 64
гр. Варна, ул. „Радост“ 9
гр. София, жк „Люлин“, до зала „Сиконко“
гр. Варна, ул. „Атанас Москов“ 29

ЧАСТ 5. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

5. В Играта може да участва всяко физическо лице с местоживеене в Република България.

ЧАСТ 6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6. В Играта има право да участва всяко физическо лице, което:

А. отговаря на условията по Част 5 по-горе,

Б. е направило покупка в някой от обектите на Организатора на минимална стойност 15,00 (петнадесет лева) лв. (отнася се за стойност при еднократна покупка, не за акумулирана стойност), отразена в един касов бон

В. е изпълнило условието от подточка Б. по-горе в периода на играта, упоменат в Част 3.

Г. е поискало да му бъде предоставена скреч карта за участие или е приело такава карта, предоставена му от служител на касата в обект, част от Играта, в момента на закупуване на издания на продуктите и е налична касова бележка, удостоверяваща, че покупката е на минимална стойност 15,00 лв.

7. Карта за участие се предоставя в момента на закупуване на издания по подточка Б от Част 6. Точка 6. при искане на Участника. Всеки Участник има право да получи толкова карти, колкото еднократни покупки за упоменатата минимална стойност е направил.

8. Участник в Играта се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който поиска да му бъде предоставена скреч карта или приеме такава карта, предоставена му от Служител на касата в момента на закупуване на издания по подточка Б от Част 6. Точка 6. от Участника. Всеки Участник в Играта безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва.

9. При получаване на скреч карта за участие всеки Участник трябва на място да провери каква награда печели и да я изиска от служител на касата в съответния обект, като в замяна предава скреч картата си на съответния служител. За проверка на наградата Участникът трябва да изтърка специалното поле, на което е положено скреч мастило. След изтъркването/премахването на защитния слой мастило, Участникът разбира/прочита каква награда печели. Не всички карти в играта са печеливши.

ЧАСТ 7. НАГРАДИ

10.Наградите, подлежащи на раздаване на Участниците в Играта и предоставяни от служители на обектите на Организатора на касата на съответния обект, са в общ размер  от 1060 награди, разпределени, както следва:

  • 60бр. Шоколадово яйцe „ВЕСЕЛИЕ“, пълно с шоколадови топчета- 200 гр. за 1 бр.;
  • 400бр.  Тъмен шоколад „70% какао UN GRANDE AMORE“- 140 гр. за 1 бр.
  • 600 бр. „Шоколадово зайче“, близалка- 25 гр. за 1 бр.

Описаните награди са разпредени пропорционално в обектите по ЧАСТ 4.

11. Организаторът на Играта няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила.

12. Участник може да предяви и изиска спечелена от него награда на касата в обектите на Организатова само в момента на извършване на покупката в периода на кампанията срещу предоставяне на скреч картата си и съответната касова бележка съгласно настоящите Общи правила. Разменените срещу награди скреч карти остават в служителите на обекта.

13. Награди се раздават на спечелилите ги Участници до момента на тяхното изчерпване или до изтичане на периода на Играта, което от събитията настъпи първо. След изчерпването на наградите, Организаторът на Играта обявява нейния край по начина, посочен в Част 3 на тези Общи Правила.

14. Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Играта, при спазване на настоящите Общи Правила срещу валидна и оригинална печеливша скреч карта, отпечатана от Организатора. Скреч карти, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат други грешки, включително манипулация на скреч карти, се считат за невалидни и се обезсилват.

15. Крайният срок на Играта е 02.05.2021г. След тази дата представени печеливши скреч карти няма да бъдат проверявани и се считат за невалидни.

16. Не се допуска размяната на награди за тяхната парична равностойност.

ЧАСТ 8. ПУБЛИЧНОСТ

17. С участието си в тази промоция Участниците се съгласяват, че техни имена или снимка биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и/или видео материали от Организатора, като за това не се дължи заплащане от негова страна.