Официални правила за провеждане и участие в конкурс за детска рисунка

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.Конкурсът за детска рисунка („Конкурсът“) е организирана от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ” ЕООД („Организатор”), ЕИК 148128669, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Западна промишлена зона.

С участието си в Конкурсът Вие (по-долу „Участник/ци)” и, където е приложимо, Вашите родители/настойници (колективно наричани „Родители”), изразявате съгласието си със следните Официални правила и общи условия:

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

2. Конкурсът се организира и провежда в съответствие с настоящите Oфициални правила („Официалните Правила”).

Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на Конкурса във вида, в който са публикувани на страницата ни във фейсбук („Страницата”): “Factory outlets “Sweet Plus”

Организаторът на Конкурса има право по всяко време да променя Официалните Правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални Правила на Страницата. Участниците в Конкурса следва сами да проверяват на Страницата за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Конкурса не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Страницата.

ЧАСТ 3. ПЕРИОД

3. Конкурсът стартира на 01.06.2021 г. и приключва на 30.06.2021г.

Организаторът на Конкурса има право да я прекрати и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални Правила или извършването на злоупотреби във връзка с него, без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Конкурса.

В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Конкурса. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Конкурса.

При решение на Организатора за прекратяване на Конкурса, тези обстоятелства се публикуват от Организатора на Уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на Уебсайта.

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

4. Конкурса се провежда и администрира в обектите на Организатора на територията на Република България, както следва:

Обект
Магазин Балчик Дунав 48
Магазин Пазарджик
Магазин Шумен
Магазин с. Граф Игнатиево
Магазин Ст. Загора
Магазин Варна Радост
Магазин София, Люлин
Магазин Варна, Ат. Москов
Ведомствена лавка- гр. Балчик
Ведомствена лавка- гр. Велико Търново

ЧАСТ 5. УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА

5. В Конкурса може да участва всяко дете, ненавършило 18г., с местоживеене в Република България, чрез свой родител или законен представител.

ЧАСТ 6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

6. В Конкурса има право да участват лицата по чл.5, които:

А. В срок от 01.06.21 го 30.06.21г. са предоставили в един от изброените магазини рисунка на продукт с марка Sweet +Plus.Задължително условие за приемане на рисунка за участие е изобразеното лого на марката Sweet + Plus.

Б. Е преставило декларация за информирано съгласие по образец, подписана от родител или законен представител на детето, с която е преотстъпил описаните в нея права в полза на Организатора.

7. Наградата за предадена рисунка се предоставя в момента на предаване на каса в един от посочените магазини. Всеки Участник има право да получи толкова награди, колкото рисунки е предал.

8. Участник в Конкурса се счита за запознат с тези Общи Правила и обвързан от тях от момента, в който предаде рисунка и подписана декларация, предоставена му от Служител на касата в момента на предаването. Всеки Участник в Конкурса безусловно и неотменимо се съгласява с настоящите Общи Правила и се задължава да ги спазва.

9. Декларации, които са нечетливи, променени, фалшифицирани, подправени или съдържат други грешки, се считат за невалидни и техните податели се дисквалифицират. 

ЧАСТ 7. НАГРАДИ

10.Наградите, подлежащи на раздаване на Участниците в Конкурса и предоставени срещу рисунка и декларация от служители на обектите на Организатора на касата на съответния обект, са, както следва:

  • Млечен шоколад „ChocoPark“- 25гр.- 1бр.;
  • Вафла „FAFLA RAINBOW“ с глазура и бонбони- Аутлет- 52гр.- 1 бр.

След изтичане на срока на Конкурса за най-добрите рисунка ще бъдат раздадени общо 40 награди- 30 настолни игри и 10 кашона с лакомства с марката “Sweet + Plus”, разпределени по равно за всеки един магазин, участвал в Конкурса. Експертна комисия от трима души ще определи най-добрите 4 рисунка за всеки един обект. Три от тях ще получат като подарък настолна игра, а един от тях ще получи кашон с лакомства.

11. Организаторът на Конкурса няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила.

12. Участник може да предяви и изиска спечелена от него награда на касата в обектите на Организатова само в момента на предаването на рисунката в периода на Конкурса срещу предаване на рисунка на продукт, съдържаща логото на “Sweet +Plus”, заедно с подписана декларация от родител или друг законен представител.

13. Награди срещу рисунка ще се раздават на Участниците до изтичане на периода на Конкурса.

14. Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Конкурса, при спазване на настоящите Общи Правила.  

15. Крайният срок на Конкурса е 30.06.2021г. След тази дата представени рисунки няма да бъдат приемани.

16. Не се допуска размяната на награди за тяхната парична равностойност.

ЧАСТ 8. ПУБЛИЧНОСТ

17. С участието си в тази промоция Участниците се съгласяват със следните условия:

  1. Представляваното от тях дете да вземе участие в конкурс  за детски рисунки, организиран от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД, ЕИК 148128669 във фирмени магазини „FACTORY OUTLETS“.
  2. Предоставената от детето рисунка да бъде публикувана във Фейсбук страницата на Организатора; безсрочно да бъде използвана  за рекламна цел, в това число и не само: да бъде поставена на видно място в магазин Factory Outlet, участващ в Конкурса, да бъде изобразена върху опаковка на продукти, произвеждани от „ЗИВ“ ЕООД и разпространявани дистрибуторската мрежа на същото, да бъде изобразена върху рекламни тениски, шапки, чаши и други продукти, предлагани от Организатора, и други дейности с рекламна цел, непротиворечащи на закона,.
  3. Снимки на детето и неговите имена да бъдат използвани от Организатора, както и да бъдат публикувани във Фейсбук страницата Организатора; да бъдат използвани в печатни и/или електронни медии, с цел отразяване и популяризиране на Конкурса;
  4. Представената, от детето, рисунка да бъде използвана от Организатора във връзка с изпълнението на целите на конкурса;
  5. като автор, респективно  носител на правата върху представената от него рисунка в рамките на конкурса, не отстъпва правото за използването й на трети лица, различни от Организатора и дружествата, част от корпоративната група на „СЕМЕЛА ИНВЕСТ“ АД;
  • Организаторът или оторизирани от него лица да се свързват с детето на предоставен от Участника телефон за контакт.

 ЧАСТ 9. ЛИЧНИ ДАННИ

18. Чрез подаване на рисунка и декларация Участниците декларират, че са запознати с официалните правила на Конкурса и се съгласяват с предвиденото в настоящите официални правила обработване на техните лични данни.

19. Личните данни на всички Участници в се обработват от Организатора, в качеството му на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и единствено за целите, посочени в настоящите официални правила.

20. Правно основание за обработването на данни настоящата игра с награди е чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на Конкурса, както и чл. 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД – предоставено съгласие.

21. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Официалните правила лични данни, по описания в официалните правила начин, има изцяло доброволен характер, което означава, че ако участникът не желае да предоставя описаните лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин, но същевременно ще бъде невъзможно участието му в Конкурса. Въпреки оттеглянето на съгласието Организаторът може да продължи обработването на лични данни на друго основание, например законово изискване, договорни отношения или легитимен интерес.

22. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Конкурса, са: три имена, телефон, населено място и имейл адрес, а спрямо печелившите също и адрес за доставка, както и телефонен номер.

23. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Конкурса или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство. По-конкретно, личните данни на печелившите участници ще бъдат предадени на спедитор за целите на получаване на наградата по възлагане на Организатора.

24. Събраните във връзка с участие в Конкурса лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:

– две имена и населено място на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет страницата https://www.facebook.com/FactoryOutletsSweetPlus

   за срок не по-дълъг от три месеца, доколкото е налице изрично съгласие за целите на публикуване;

– за счетоводни и данъчни цели данни на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 5 години от датата на предоставяне на наградата;

– данните на непечелившите участниците ще бъдат съхранявани за срок до един месец, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата на https://www.facebook.com/FactoryOutletsSweetPlus

След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели.

25. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на „Семела магазини“ ЕООД или на имейл адрес: games@semelastores.bg , всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Конкурса, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

б) отправи запитване до „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД личните данни, които го засягат, в структуриран,  широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение).

В допълнение, всеки субект на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство по отношение защита на личните му/ й данни.

26. С участието си участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство, са съгласни с това описаните в настоящите Официални правила лични данни да бъдат обработени от „СЕМЕЛА МАГАЗИНИ“ ЕООД по описания в Официалните правила начин, за целите на участие в Конкурса;

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

27. След прекратяване на Конкурса, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.

След края на Конкурса Организаторът няма задължения да предоставя награди срещу предоставени рисунки

Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Конкурса.  

28. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили или са дали некоректни данни.

29. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Конкурса.

30. Участници, които не спазват Официалните правила, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Конкурса, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

31. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни, предоставяне на чужда рисунка или други подобни действия с цел повече участия.

Участници, които използват фалшива идентичност в Конкурса и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Конкурса, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

ЧАСТ 11. ДРУГИ

32. При въпроси относно правилата участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: games@semelastores.bg  На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Конкурса. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

33. Задълженията на Организатора на Конкурса се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

7.3. Организаторът определя правилата на Конкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните Официални правила за провеждане на Конкурса се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

34. Недействителността на отделни текстове от  на Конкурса не засяга действителността и приложимостта на останалите правила.

35. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Конкурса, е актуалното българско законодателство.