„10-ти рожден ден – Чудо“

Един от нашите и Ваши любими продукти, тази година става на 10 години. За това решихме да раздаваме подаръци за рождения му ден – 1500 ваучера или 15 000 кутии торта на парче. Един от тези подаръци може да бъде твой. Как – прочети в условията на играта по-долу.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Организатор на Промоционалната игра  „10-ти рожден ден – Чудо“ /Играта / е „ЗИВ” ЕООД, ЕИК 103245283, гр. Варна, ЗПЗ, („Организатор”).

1.2. Период на Играта: от 01.04.2019 до 31.07.2019

1.3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора. 

1.4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособнни физически лица, закупили продукти вафлена торта на парче „Чудо“, с промоционална лента указваща промоцията.

1.5. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са запознати с тях и ги приемат безусловно.

1.6. Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията http://ziv.bg, където ще са достъпни през целия период на Промоцията.

1.7. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат в сила след публичното им оповестяване на http://ziv.bg

Раздел II

Механизъм на Играта

6. МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, потребителят трябва да закупи Кутия вафлена торта на парче „Чудо“ с промоционална лента, указваща промоцията, и може да спечели:  продуктова награда кутия торта на парче „Чудо“ по избор или ваучер за покупка на стойност от  5,10 или 20 лева. Продуктите, участващи в промоцията са:  „Чудо“ вафлена торта на парче с фъстъци 200 g, „Чудо“ вафлена торта на парче с лешници 125 g, „Чудо“ вафлена торта на парче с кокос и глазура 200 gи „Чудо“ вафлена торта на парче с кокос 175 g,

В закупената Кутия вафлена торта на парче „Чудо“ с промоционална лента, участникът ще намери или ваучер за покупка на стойност от 5,10 или 20 лева или скреч-карта. След изтъркване са скреч зоната на картата при появата на надпис „”ЧЕСТИТО! Днес Чудо-то е с теб и ти спечели подарък – кутия торта на парче “Чудо” по избор!”, участникът печели една кутия вафлена торта на парче „Чудо“ по избор.

Участникът трябва да запази печелившата карта и да я предаде в един от магазините – наградни центрове в цялата страна. Срещу картата той ще получи една кутия вафлена торта на парче „Чудо“ по избор. Награден център е всеки магазин, от който може да се закупи кутия, брандирана с промоцията.Една печеливша карта дава право на участника на 1 брой кутия вафлена торта на парче „Чудо“ по избор. Не се допуска замяна на печелившите скреч-карти или на получените в тяхна замяна награди вафлени торти на парче „Чудо“ за други продукти, ваучери или за паричната им равностойност.

Единичните номинални стойности на ваучерите са 5, 10 или 20 лева. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки или услуги в мрежа от над 8 000 обекта из цялата страна.  Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна) срещу което приносителят им срещу предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупка на стоки или услуги на стойност по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи пари срещу тях . Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Списък с обектите, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна),  можете да намерите на следните линкове:https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/.

Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

Раздел III

Награди

7. Награден фонд:

15 000 броя –  кутия вафлена торта на парче„Чудо“ по избор от четирите вида:

„Чудо“ вафлена торта на парче с фъстъци 200 g,

„Чудо“ вафлена торта на парче с лешници 125 g,

„Чудо“ вафлена торта на парче с кокос и глазура 200 g

„Чудо“ вафлена торта на парче с кокос 175 g 

 1500 ваучера за покупки на обща стойност 10000лв.

100 ваучера за покупки на стойност20 лв. всеки

200 ваучера за покупки на стойност10 лв. всеки

1200 ваучера за покупки на стойност5 лв. всеки

Горните награди са разпределени из всички опаковки вафлена торта на парче„Чудо“с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител закупил който и да е от тези продукти има шанс да спечели някоя от горепосочените награди, намиращи се в част от опаковките с продукти участващи в промоцията. 

Раздел IV

Други

8. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила  на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://ziv.bg за целия период на промоцията.

9. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на:  http://ziv.bg.

10. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично,  в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
11. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
12. Ваучерите за покупка можете да замените срещу стоки в над 8 000 обекта из цялата страна. Списък с обектите можете да намерите на следния линк: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/

Ваучерите за покупка са ценни книжа, които се използват като разплащателно средство, посредством което техните ползватели могат да получат стоки и услуги срещу тяхната номинална стойност, само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Единичните номинални стойности на талоните са5, 10 и 20 лева. Срещу ваучерите не се получава ресто. Ваучерите могат да се ползват само в рамките на срока им на валидност.  След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

При евентуално възникване на проблем с ползването на ваучерите в конкретен обект от посочената по-горе мрежа от обекти, моля, свържете се с Идънред България на следния телефон 02/ 974 02 20. При възникване на проблем с ползването на талоните в магазините – наградните центрове посочени по-горе моля свържете се с организатора „ЗИВ” ЕООД на тел. 052/ 571 340


13. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство

За контакти с организатора на Играта: 052/ 571 340

Магазини, участващи в играта.